Boeslum Bakker Vandværk

VEDTÆGTER
FOR
BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S


Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet, der er stiftet den 1. oktober 1967, er et interessentskab, hvis navn er Boeslum Bakker Vandværk I/S
Selskabet har hjemsted i Ebeltoft Kommune.

Formål

§ 2

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings- spørgsmål og deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§ 4


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der fremgår af det af hjemstedskommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, hvor et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regula-tiv og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet, eller ved dødsfald medlemmets bo, forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for
selskabet.
Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Udtræden af selskabet

§ 6


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsynings- ledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7


Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstæn-digheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling

§ 8


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse med angivelse af dagsorden til hvert enkelt medlem.

Forslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling afgives til bestyrelsen senest den 1. marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af statsautoriseret revisor
  8. Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes sammen med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.


Stemmeret og afstemninger

§ 9


Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, som vedkommende ejer.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stem- mer for.

Dog kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med et flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen

§ 10


Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har det egentlige ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og sørger for, at der føres referat, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Tegningsret

§ 11


Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab

§ 12


Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte, statsautoriserede revisor. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

Opløsning

§ 13


Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk, kan opløsningen dog besluttes efter bestemmelserne vedrørende vedtægtsændrin- ger i § 9.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Ikrafttræden

§ 14


Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2006 og træder i kraft den 1. maj 2006.


Kommentarer:

vedrørende § 1:

Den 1. januar 2005 blev Holme-Dråby-Boeslum-Ny Vandværk A.m.b.A. og Holme Vandværk I/S
sammenlagt med Selskabet.

Fra den 1. januar 2007 har selskabet hjemsted i Syddjurs Kommune.

vedrørende § 2, § 4, § 5 og § 7:

Indtil der er udarbejdet og godkendt et nyt regulativ, vil I/S Boeslum Bakker Vandværks regulativ, der er godkendt af Ebeltoft Kommune den 15. marts 1994, være gældende.


Disse vedtægter er udarbejdet med FVD's vejledning nr. 101 (oktober 2003) som grundlag.


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

Normal drift. 

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 Ring eller skriv til:

Per Sieg
Formand
Mobil: 29885119
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 eller

 Anders Bøgh

Næstformand og vandværkspasser
Mobil: 40372977
Mail: kollerupsti@gmail.com


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies