Boeslum Bakker Vandværk

Nyheder


08-04-2024

Bestyrelsens forslag til Boeslum Bakkers Vandværks generalforsamling 2024 vedr vandspild

Baggrund:

Til generalforsamlingen i 2020 var indsendt et forslag vedr. eftergivelse af vandspild. Forslaget indebar, at forbrugere kan få vandspild eftergivet såfremt en række forudsætninger er opfyldt. Forslaget blev vedtaget i 2020 uden tilstrækkelig afklaring og belysning og bestyrelsen finder beslutningen upræcist at arbejde efter.
Derfor fremsætter bestyrelsen nedenstående forslag til generalforsamlingen, der følger nuværende anbefaling fra Danske Vandværker og opfylder Told og Skattestyrelsens bestemmelse om eftergivelse af vandafgift, pt. SKM2002.22.TSS fra 17. januar 2002.
Der er tale om uagtsomt vandspild, som vandværket definerer som vand, der er løbet ud ved et pludseligt opstået brud på skjulte rør, typisk rør, som er gravet ned under fundament, ligger i jord eller er skjult under gulve eller i vægge.

Der skal nævnes, at evt. ansøgning om fritagelse for betaling af vandafledningsafgiften efter vandspild er noget andet, - det søges hos og afgøres af kommunen. Vandafledningsafgiften beregnes også på grundlag af målt vandforbrug (se evt. https://www.syddjursspildevand.dk/information/vandspild ).
Forslag til beslutning:
1) Beslutningen om eftergivelse fra GF 2020 annulleres herved pr dags dato
2) Vandspild eftergives fra dags dato kun på disse betingelser:
a. Forbrugeren betaler som selvrisiko for de første 300 m3 plus husstandens normalforbrug.
b. Ved ansøgning om eftergivelse skal forbrugeren betale et gebyr for sagsbehandling på 1.500 kr
c. Der skal være tale om en privatbolig, herunder fritidshus.
d. Der skal være tale om et brud på en skjult installation.
e. Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt.
f. Der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.
g. Det skal dokumenteres at skaden er udbredt af et VVS-firma.
h. Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.
i. Vandværket skal kunne skrive under på, at det er en skjult installation og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.
j. Derfor er det vandværket, der suverænt afviser eller godkender at vandspildet skyldes en skjult lækage.
k. Eftergivelsen forudsætter statens betingelser for eftergivelse af den statslige vandafgift er opfyldt.

25-03-2024

Generalforsamling 2024

BOESLUM BAKKER VANDVÆRK A.M.B.A
www.boeslumbakkervand.dk

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til interessenterne
I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Torsdag den 18. april 2024, kl. 18.00 på
DANHOSTEL EBELTOFT, EGEDALSVEJ 5, EBELTOFT

Der serveres stegt flæsk med persillesovs efter generalforsamlingen (husk tilmelding til spisning på post@boeslumbakkervand.dk)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse *
5. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag*
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg er:
(for 2 år) bestyrelsesmedlem Erik Grønlund (ønsker ikke genvalg)
(for 2 år) bestyrelsesmedlem Torben Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
(for 1 år) suppleant

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

* Det fulde regnskab & indkomne forslag kan ses på vores hjemmeside www.boeslumbakkervand.dk.

Denne indkaldelse bedes medbragt som adgangsbevis til generalforsamlingen, men spisning tilmeldes senest 14 april 2024 på post@boeslumbakkervand.dk
Stemmesedler udleveres ved indgangen.

OBS: Opmærksomheden henledes på, at der kun kan afgives 1 stemme pr. forbrugernummer.

Der udsendes ikke referat af generalforsamlingen, men det vil kunne læses på
www.boeslumbakkervand.dk eller rekvireres hos Djurs Vand Erhverv A/S på e-mail
info@djursvand.dk eller tlf. 87 52 72 00.


08-03-2023

Tilmelding til SMS varsel

Nu kan du tilmelde dig vores SMS varsel - Aktiver under siden LINKS


31-08-2022

Analyserapporter - Boeslum Bakker Vandværk

Under links kan du se analyserapporter fra Eurofins


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

 

 

Ved genåbning efter reparation på ledningsnettet kan der forekomme misfarvning af vandet, dette er ikke sundhedsskadeligt. Lad bLot vandet løbe nogle minutter for afhjælpning deraf.

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 

Ring eller skriv til:

Hans Chr. Mathiesen
Formand
Mobil: 42 60 60 43
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 

Ved driftsforstyrrelse:

Djurs Vand Erhverv A/S

Vagttelefon: 86 34 10 24


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)